Úsporné systémy vytápění a chlazení

Hlavní nabídka

XX
VOP - Spotřebitelé (B2C)

VOP - Spotřebitelé (B2C)

OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOSUN S.R.O. PRO SPOTŘEBITELE

  •   ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ
  •   ČÁST II. KUPNÍ SMLOUVA
  •   ČÁST III. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  •   ČÁST IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  •   ČÁST V. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  •   ČÁST VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  •   ČÁST VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST
  •   ČÁST VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  •   ČÁST IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.     V souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) vydává společnost Geosun s.r.o. tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé:

2.    Prodávajícím je Geosun s.r.o., se sídlem Na Skalách 842, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČ: 28119169, obchod@geosun.cz, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18276 (dále jen prodávající); Prodávající je podnikatel, který dodává kupujícímu zboží.

3.     Kupujícím je fyzická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese http://www.geosun.cz/ (dále jen eshop) a která je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku.

4.      Tyto Obchodní podmínky pro spotřebitele jsou účinné pro nákup v eshopu od 1. 11. 2015 a vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

5.     Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.      Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

ČÁST II. KUPNÍ SMLOUVA

1.         Kupující vybráním zboží z nabídky Prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře a kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“) podává Prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího odeslaným na emailovou adresu Kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.         Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží (bez DPH a s DPH), způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění údajů o Kupujícím, včetně dodací adresy. Údaje o Kupujícím jsou zejména jeho jméno a příjmení, bydliště, a kontaktní údaje.

3.         Odesláním objednávkového formuláře Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami pro spotřebitele a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující upozorněn dostatečným způsobem před odesláním objednávky a má možnost se s nimi seznámit.

4.         Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu

5.         Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých povinných položek objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto Obchodních podmínek pro spotřebitele.

6.         Cena jednotlivého zboží na eshopu je uvedena vždy včetně aktuální platné sazby daně z přidané hodnoty a poplatků souvisejících s prodejem s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně.

7.         Vystavení zboží v eshopu není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku. S tímto Kupující výslovně souhlasí.

8.         Veškeré skutečnosti uvedené Kupujícím do poznámky v objednávce jsou součástí návrhu Kupujícího na uzavření kupní smlouvy. V případě souhlasu Prodávajícího se stávají součástí uzavřené kupní smlouvy; v případě nesouhlasu Prodávajícího se má za to, že smlouva nebyla uzavřena.

9.         V případě nemožnosti Prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek Kupujícího vyjádřený v objednávce zašle Prodávající Kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Potvrzením této nové objednávky Kupujícím je uzavřena kupní smlouva.

10.      Prodávající je oprávněn požádat Kupujícího o telefonické nebo písemné potvrzení jeho objednávky.

11.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

ČÁST III. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.         Prodávajícímu vzniká povinnost odevzdat Kupujícímu objednané zboží na základě uzavřené kupní smlouvy a Kupujícímu vzniká povinnost za toto zboží zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu.

2.         Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito Obchodními podmínkami pro spotřebitele.

3.         V případě, že z důvodů na straně Kupujícího bude nezbytné dodat zboží jiným způsobem, než bylo v kupní smlouvě sjednáno, má Prodávající právo požadovat po Kupujícím veškeré náklady s tímto dodáním spojené.

ČÁST IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.         Kupní cenu může Kupující uhradit bankovním převodem, platební kartou nebo v hotovosti během odběru zboží na dobírku nebo při osobním odběru od Prodávajícího.

2.         Zboží bude Kupujícímu dodáno (předáno) až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží; v případě bezhotovostní platby na účet Prodávajícího je kupní cena splatná do 14 dní od uzavření smlouvy.

3.         K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází jeho převzetím.

4.         Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

ČÁST V. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.         Náklady na dopravu jsou uvedeny před dokončením objednávky zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, náklady na balení zboží je součástí kupní ceny. Náklady na dopravu jsou vyčísleny pro zboží uvedené v objednávce a pokrývají náklady na dopravu v rámci území České republiky.

2.         Kupující volí na základě nabízených forem dopravy způsob přepravy a převzetí zboží.

3.         Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat stav zboží, zejména neporušenost obalů. V případě jakýchkoliv závad je Kupující povinen informovat přepravce nebo Prodávajícího. Pokud Kupující shledá porušení obalu nasvědčující neoprávněnému vniknutí do zásilky, nemá povinnost zásilku převzít.

4.         Prodávající může požadovat úhradu nákladů spojenou s opakovaným doručováním zásilky Kupujícímu v případě, že toto je způsobeno důvody na straně Kupujícího. To platí i v případě, že je nutné doručit zboží jiným způsobem, než Kupující uvedl do objednávky.

5.         Kupující souhlasí s tím, že zboží bude vydáno kterékoliv osobě, která se bude nacházet na Kupujícím uvedené doručovací adrese a která prokáže svoji totožnost předložením platného dokladu totožnosti. V takovém případě se má za to, že zboží bylo řádně dodáno.

ČÁST VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.         V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má Kupující právo ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy; v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pokud kupující vrátí zboží nepoškozené a s původními etiketami, má nárok na vrácení celé částky za zboží dle faktury (po započtení v objednávce uplatněných slev).

2.         Pokud Kupující si přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy, kontaktuje Prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy. Součástí odstoupení od smlouvy by mělo být číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy je možné také prostřednictvím formuláře zveřejněného Prodávajícím, který tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek pro spotřebitele.

3.         Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu provozovny prodávajícího, nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@geosun.cz. Prodávající bez zbytečného odkladu Kupujícímu potvrdí přijetí odstoupení od smlouvy prostřednictvím internetového formuláře.

4.         Kupující je povinen zaslat nebo předat Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši Kupující a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.         Pokud Kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, Prodávající vrátí zaplacené peněžní prostředky za kupní cenu dle kupní smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.         Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

7.         Peněžní prostředky včetně nákladů na dodání budou Kupujícímu vráceny stejným způsobem, jak byly uhrazeny Prodávajícímu. Jiným způsobem lze přijaté peněžní prostředky vrátit pouze tehdy, pokud by s tím Kupující souhlasil a pokud tímto Kupujícímu nevzniknou další náklady.

8.         Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu při odstoupení od smlouvy dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

9.         Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku, zejména v případě dodání zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

ČÁST VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST

1.         Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k uplatňování práv z vadného plnění jsou upravena zejména v ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku.

2.         Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

·         má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

·         se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

·         věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

·         je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

·         věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.         Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

4.         Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

5.         Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.         Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.         Kupující právo v případě vadného plnění, které je podstatným porušením smlouvy, na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.         Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

9.         Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

ČÁST VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.         Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a jinými platnými zákony České republiky.

2.         Kupující tímto výslovně uděluje Prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě Kupující uvedl, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí Prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího. Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího, adresu jeho bydliště, doručovací adresu, datum narození, emailovou adresu a telefonní číslo.

3.         Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.

4.         Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.

5.         Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

6.         Osobní údaje je možné odstranit z databáze na základě písemné žádosti Kupujícího popřípadě písemnou žádostí na e-mail obchod@geosun.cz. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujících Prodávající nepředává žádné další osobě s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží ve smyslu uzavřené smlouvy.

ČÁST IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.         V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek pro spotřebitele bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek pro spotřebitele.

2.         Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu, vyjma kogentních ustanovení občanského zákoníku.

3.         Tyto Obchodní podmínky pro spotřebitele nabývají účinnosti dne 1. 9. 2015.

 

PŘÍLOHA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

podle Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.

(vyplňte tento formulář a pošlete jej prodávajícímu pouze v případě, že odstupujete od smlouvy).


Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát (prodávající):

Geosun s.r.o.

Na Skalách 842

391 11 Planá nad Lužnicí

email: obchod@geosun.cz

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

 

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

……………………………..

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Máte zájem o naše produkty?
Napište si o individuální nabídkuE-shop