Úsporné systémy vytápění a chlazení

Hlavní nabídka

XX
Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatelem internetových stránek je společnost Geosun s.r.o., se sídlem Sedlečko u Soběslavě 61, IČ: 28119169, DIČ: CZ28119169. Tyto internetové stránky jsou umístěné na serveru společnosti ZONER software, a.s.

Než začnete tyto webové stránky používat, přečtěte si, prosím, pečlivě tato pravidla, ve kterých je vysvětleno, jakým způsobem budeme zpracovávat vaše osobní údaje a jakým způsobem využíváme cookies. Samostatné informace o využití cookies naleznete v odkazu Zásady zpracování souborů cookies. Kontaktujte nás v případě, že máte jakékoliv dotazy nebo problémy v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů a my vám rádi vyjdeme vstříc.

Využíváním těchto webových stránek s těmito pravidly vyjadřujete svůj souhlas. Pokud s pravidly nesouhlasíte, prosíme tyto stránky opusťte a nevyužívejte.

Vymezení pojmů

osobní data – jakékoliv informace, které mohou být použity k identifikaci lidské bytosti

zpracování dat – jakékoliv procesy a operace, které jsou prováděny s osobními daty nebo souborem osobních dat

subjekt dat – lidská bytost jejíž osobní data jsou zpracována

dítě – lidská bytost, která nedovršila věku 18 let

my/nás – Geosun s.r.o., se sídlem Sedlečko u Soběslavě 61, IČ: 28119169, DIČ: CZ28119169

vy/vás – návštěvník stránek, uživatel služeb, zákazník

Principy a zásady

Zavazujeme se plnit následující principy ochrany osobních údajů:

 • Zpracování dat je zákonné, přiměřené a transparentní. Naše zpracování má oporu v zákoně. Před zpracováním se vždy zaměřujeme na vaše práva zpracování dat. Kdykoliv vám poskytneme informaci o zpracování dat.
 • Zpracování dat se provádí vždy za konkrétním účelem. Zpracování a jeho postup vždy souvisí s účelem za jakým byla osobní data poskytnuta.
 • Zpracování dat je prováděno s minimem nutných údajů pro daný účel.
 • Zpracování dat je časově omezeno. Nikdy nebudeme uchovávat osobní data déle než je nutné.
 • V našem zájmu je zachování přesnosti vašich osobních údajů.
 • Veškeré kroky směřují k zachování integrity a utajení vašich dat v celém procesu zpracování.

Pokud se jakákoli část tohoto dokumentu bude zdát nesrozumitelná nebo vyplyne-li potřeba dalšího podrobnějšího vysvětlení některé problematiky související se zpracováním osobních údajů, je možné obrátit se na naši emailovou adresu: info@geosun.cz.

Práva subjektu dat

Vy jako subjekt dat máte následující práva:

 1. právo na informaci – to znamená, že od nás můžete požadovat informaci zda jsou vaše osobní data zpracovávána, jaká data jsou sbírána, kde byli získány a proč a kým jsou zpracovávány
 2. právo na přístup – to znamená, že máte právo vyžádat si přístup k informacím, které o vás byli sbírány nebo vámi poskytnuty, toto zahrnuje i právo získat kopii vašich osobních dat u nás uložených
 3. právo na opravu – to znamená, že můžete požadovat opravu nebo smazání osobních dat, která jsou nepřesná nebo nekompletní
 4. právo na výmaz – to znamená, že za určitých podmínek můžete požádat o výmaz vašich osobních dat z našich záznamů
 5. právo na omezení zpracování – to znamená, že za určitých podmínek, máte právo omezit zpracování vašich osobních dat
 6. právo podat námitku na zpracování – to znamená, že v konkrétních případech máte právo podat námitku na zpracování dat, například v případě přímého marketingu
 7. právo podat námitku na automatické zpracování – to znamená, že máte právo podat námitku na automatické zpracování, které zahrnuje, profilaci, a můžte požádat aby zpracování vašich dat nebylo děláno pouze automaticky. Toto právo můžete využít pokud výstupem tohoto zpracování je výrazný právní dopad nebo ovlivnění vaší osoby.
 8. právo na přenos – to znamená, že máte právo získat vaše osobní údaje ve strojově čitelné podobě a nebo pokud je to možné je přímo převést k jinému zpracovateli
 9. právo vznést námitku – v případě, že odmítneme vaše právo na přístup, poskytneme vám důvod proč, Pokud s tímto nebudete spokojeni můžete nás kdykoliv kontaktovat.
 10. právo požádat o pomoc dozorový orgán – to znamená, že máte právo vyžádat si pomoc dozorového orgánu a právo na další opravné právní prostředky.
 11. právo odvolat souhlas – to znamená, že máte právo kdykoliv odvolat váš souhlas ke zpracování.

Správce osobních údajů a jeho identifikace

Správcem je osoba, která disponuje s osobními údaji subjektu údajů a zároveň určuje účel a prostředky jejich zpracování. Společnost Geosun s.r.o. je správcem osobních údajů, jelikož shromažďuje osobní údaje svých zákazníků pro účely plnění závazků z uzavřených smluvních vztahů, dodržování souvisejících zákonných povinností, případně i zasílání marketingových sdělení. Geosun s.r.o., IČ 28119169, se se sídlem Sedlečko u Soběslavě 61, 392 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18276, e-mail: info@geosun.cz, tel.: +420 724 292 965.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u správce jmenován. Správce nemá zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

Druhy zpracovaných dat

Informace, které nám sami poskytnete
Zde se jedná o email, jméno a příjmení, fakturační informace, adresa, telefon atd. – tedy informace, které jsou nutné k dodání produktu/služby nebo ke zkvalitnění vaší zákaznické zkušenosti. Tyto údaje ukládáme za účelem dalšího zpracování (viz dále) nebo za účelem zkvalitnění vaší interakce s naší stránkou. Tyto informace zahrnují i další údaje, které nám dobrovolně poskytnete v kontaktním formuláři, poptávkovém formuláři, poptávce či v dotazu, který vůči nám vznesete.
Informace, které automaticky sbíráme
Tyto zahrnují informace automaticky uložené v souborech cookies (viz dále) a dalších nástrojů pro správu uživatelských sezení. Jde například o informace z nákupního košíku, IP adresu, historii nákupu, historii procházení atd. Tyto informace jsou použity ke zkvalitnění zákaznické zkušenosti. Pokud používáte naše produkty nebo služby či procházíte obsah našich stránek, mohou být vaše aktivity monitorovány a zaznamenávány.
Veřejně dostupné informace
Můžeme získat informace o vás dostupné z veřejných zdrojů (např. rejstříky, webové stránky, propagační materiály, obchodní materiály a další).

Kategorie zpracovaných osobních údajů zákazníků

Správcem osobních údajů získaných prostřednictvím těchto stránek je společnost Geosun s.r.o. Mezi Vaše osobní údaje, které mohou být námi shromažďovány a zpracovávány patří například: objednávka, kontaktní údaje.

V případě, že na těchto stránkách budete vyplňovat jakýkoliv formulář s Vašimi osobními údaji, budete vždy řádně informování o veškerých náležitostech zpracování osobních údajů a o Vašich právech v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR), a to v podobě Poučení o zpracování osobních údajů a v rámci poskytovaného Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jak používáme vaše osobní data

Osobní údaje používáme za účelem:

 1. pro účely smluvního plnění
  • jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů zákazníka, který má zájem o uzavření smluvního vztahu se společností Geosun s.r.o.
  • bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné smluvní vztah uzavřít a není tedy možné sjednanou službu zákazníkovi poskytnout,
 2. zpracování na základě plnění zákonných povinností
  • společnost Geosun s.r.o. zpracovává také osobní údaje, pokud jí tuto povinnost přikazuje zákon,
 3. zpracování na základě oprávněných zájmů společnosti Geosun s.r.o.
  • zejména za účelem uplatnění právních nároků a obhajoby oprávněných zájmů společnosti Geosun s.r.o.
 • poskytnutí produktu a služby. Poskytnutí dalších služeb a produktů; poskytnutí informací na vyžádání; zodpovězení vašich dotazů; komunikaci o našich produktech a službách; dalším kontaktu s vámi a informování o změnách v našich produktech a službách.
 • zdokonalení vaši zákaznické zkušenosti;
 • naplnění povinností vyplývajících ze zákonů nebo smlouvy;
 • informování o novinkách v oblasti marketingu, digitální analytiky a zasílání dalších obsahových informací.

Používáme vaše osobní data na základě oprávněného záměru a/nebo s vaším souhlasem.

Na základě jednání o smlouvě a jejím naplnění, zpracováváme osobní data s následujícím účelem:

 • k vaší identifikaci;
 • poskytnutí sjednané služby a/nebo doručení produktu;
 • obchodní komunikace a fakturace;
 • evidence a zpracování požadavků a dotazů ke sjednané smlouvě.

Na základě oprávněného záměru zpracováváme osobní data s následujícím účelem:

 • zaslání personifikovaných nabídek (od nás a/nebo našich vybraných partnerů);
 • ke správě a analýze naší klientské základny (vaše nákupní chování a nákupní historie) s cílem zkvalitnění, rozšíření a zajištění dostupnosti služeb a produktů, které vám nabízíme;
 • dotazníkového šetření vyhodnocující spokojenost klientů.

V případě, že nás neinformujete jinak, považujeme nabídku produktů a služeb, které přímo souvisí s produkty/službami, které odpovídají vaší nákupní historii či historii a zvyklostem procházení našich stránek, za náš oprávněný záměr.
S vaším souhlasem zpracováváme vaše osobní data za účelem:

 • zasílání pravidelných newsletterů (novinkových emailů) a reklamních nabídek (od nás a/nebo námi pečlivě zvolených partnerů);
 • k dalším účelům, ke kterým jste nám dali jasně definovaný souhlas.

Zpracováváme osobní data za účelem naplnění právních povinností a/nebo používáme vaše osobní data v mezích, které umožňuje zákon. Vyhrazujeme si právo na anonymizaci osobních dat a jejich následné použití. Budeme používat data mimo rozsah těchto zásad pouze pokud budou anonymizovaná. Fakturační a další s tím související údaje ukládáme pro potřeby účetnictví po dobu, která vyplývá z příslušného zákona.
Vaše osobní data můžeme zpracovat za dalšími účely, které zde nejsou uvedeny, ale jsou v souladu s originálním účelem, pro který byla data sbírána. Pokud to uděláme, garantujeme vám, že:

 • existuje propojení mezi účely, kontextem nebo povahou osobních dat k dalšímu zpracování;
 • další zpracování nepoškodí vaše zájmy a práva;
 • toto další zpracování bude zajištěno na stejné bezpečnostní úrovni.

O těchto dalších zpracování a účelech vás budeme informovat.

Bez uděleného souhlasu nemůže být zákazník informován ani obesílán o všech novinkách a akcích společnosti Geosun s.r.o. nebo o službách, které se službami společnosti Geosun s.r.o. souvisí.

Zákazník může udělený souhlas kdykoli odvolat, a to písemně na e-mailovou adresu info@geosun.cz nebo písemně dopisem na adresu společnosti Geosun s.r.o., Sedlečko u Soběslavě 61, 392 01 v souladu s čl. 9 tohoto dokumentu.

Cookies a další technologie, které používáme

Používáme soubory cookies a/nebo další podobné technologie k vyhodnocení chování zákazníků, správě webové stránky, sledování pohybu uživatelů na webových stránkách a ke sběru informací o uživatelých. Vše s účelem personalizace a zkvalitnění vaší zákaznické zkušenosti.
Cookie je malý textový soubor uložený ve vašem počítači. Cookies obsahují informace, které pomáhají s provozem stránek. Pouze my můžeme přistupovat ke cookies vytvořených naší stránkou. Vy kontrolujete cookies na úrovni prohlížeče. Zakázání souborů cookies může ovlivnit fungování stránek. Nelze je použít ke zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
Cookies používané na tomto webu jsou v režimu Opt-in. Návštěvník webu (v tomto smyslu prohlížeč uživatele) je při první návštěvě upozorněn na problematiku cookies v liště v horní části stránek, je informován o smyslu používání cookies a zároveň je odkázán na detail těchto zásad, kde se může dozvědět více. Dokud uživatel neprojeví souhlas (klik na tlačítko „Povolit cookies“) nejsou bez jeho souhlasu ukládány žádné 1st party cookies ani využíváno služeb třetích stran, které prokazatelně cookies používají.
Cookies používáme s následujícím účelem:

 • Nezbytné cookies – tyto jsou požadovány za účelem správné funkčnosti naší stránky, těmi může být přihlašování či práce s košíkem. Tyto cookies nesbírají žádné osobní informace.
 • Funkční cookies – tyto cookies poskytují funknce, které zpohodlňují práci s webovou stránkou a naše služby. Poskytují zároveň personalizované možnosti, funkce a služby. Slouží například k zapamatování pole formuláře, barevných preferencí či velikosti textu.
 • Analytické cookies – tyto nám pomáhají vyhodnocovat používání a výkon našich stránek a služeb
 • Reklamní cookies – tyto cookies slouží k doručení reklam, které jsou relevantní vašim zájmům a zvyklostem. Zároveň, jsou používány k omezení počtu zobrazení dané reklamy. Tyto cookies jsou spravovány reklamními sítěmi a poskytovateli reklam. Pamatují si, jaké stránky jste navštívili a ty dále sdílí s inzerenty na těchto sítích. Často jsou reklamní cookies propojeny s funkcionalitou stránek..

Soubory cookies můžete odstranit prostřednictvím nastavení prohlížeče. Některé cookies 3rd stran lze kontrolovat pomocí stránek optout.aboutads.info nebo youronlinechoices.com. Pro více informací o cookies navštivte allaboutcookies.org.

K měření návštěvnosti používáme Google Analytics od společnosti Google. Google má své vlastní podmínky ochrany osobních dat a souborů cookies na svých stránkách. Pokud nechcete aby Google Analytics, měřili vaše návštěvy využijte Google Analytics opt-out stránku.
 

Jak odvolám souhlas s použitím cookies?

Pokud chce uživatel změnit souhlas s použitím cookies, či si není jistý zda souhlas v minulosti udělil či nikoliv, může provést vymazání historie svého prohlížeče. Následně ho web znovu upozorní na problematiku cookies viz výše. Pro tento postup je uživatel nucen kontaktovat výrobce svého prohlížeče či využít příslušnou nápovědu. Naše společnost neposkytuje v tomto směru žádnou podporu neboť nejsme výrobce, majitelem ani distributorem uživatelova prohlížeče.

Doba, po níž jsou osobní údaje zpracovány.

Osobní údaje zákazníků společnost Geosun s.r.o. zpracovává po dobu, po kterou svým zákazníkům poskytuje své služby nebo po dobu trvání smluvního vztahu. Po ukončení smluvního vztahu a po vypořádání veškerých závazků z takové smlouvy plynoucích a jinak s ní souvisejících uchovává společnost Geosun s.r.o. osobní údaje zákazníků po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, např. dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty atd., a také po dobu trvání obecných i speciálních promlčecích lhůt jednotlivých nároků.

U udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je doba uchování osobních údajů 3 roky od udělení souhlasu.

Společnost Geosun s.r.o. se při uchování osobních údajů řídí zásadou minimalizace údajů. V okamžiku, kdy odpadne účel zpracování osobních údajů nebo uplyne doba, po kterou je společnost Geosun s.r.o. povinna nebo oprávněna osobní údaje uchovávat, osobní údaje jsou zcela vymazány ze systémů. Osobní údaje tak nikdy nejsou zpracovávány nebo uchovávány déle, než je nezbytně nutné.

Kdo má k osobním údajům přístup

Osobní údaje zákazníků jsou zpřístupněny společnosti Geosun s.r.o. jakožto jejich správci a pověřeným zaměstnancům společnosti Geosun s.r.o.

S externími zpracovateli má společnost Geosun s.r.o. uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, čímž jsou tyto subjekty stejně jako společnost Geosun s.r.o. vázány dodržováním striktních pravidel na ochranu osobních údajů.

Společnost Geosun s.r.o. nezpracovává osobní údaje automatizovaným způsobem.

Děti

Nesbíráme ani vědomě nesbíráme informace od dětí. Naše služby ani produkty nejsou určeny dětem.

Jak chráníme vaše data

Děláme to nejlepší k ochraně vašich osobních dat. Používáme bezpečností protokoly pro komunikaci a přenos dat. Používáme anonymizaci a pseudonymizaci pokud je to vhodné. Sledujeme naše systémy s cílem odhalení zranitelnosti a útoků. Plně kontrolujeme, kdo má přístup k jakým datům pomocí přístupových hesel a účtů.
I přes to nemůžeme garantovat naprostou bezpečnost informací. Slibujeme ale, že informujeme příslušné úřady při úniku dat. Informujeme také vás v případě ohrožení Vaších práv a zájmů. Budeme dělat vše co je v našich silách k prevenci těchto úniků a poskytneme plnou součínnost orgánům státní správy v případě výskytu úniku.
Pokud máte u nás zřízen účet, pamatujte, že vaše jméno a heslo je vždy v bezpečí. Nikomu jej nesdělujte.

Práva zákazníků (subjektů údajů) spol. Geosun s.r.o.

 1. Právo na informace týkající se zpracování osobních údajů
  Každý subjekt zpracování osobních údajů má právo znát totožnost a kontaktní údaje na správce osobních údajů, jeho zástupce i na případné pověřence pro ochranu osobních údajů, dále má právo znát účel a právní základ zpracování osobních údajů, právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uložení osobních údajů, informaci o právu na odvolání souhlasu a o dalších právech subjektu údajů, možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, informaci, zda je na poskytování osobních údajů dán zákonný či smluvní požadavek, informování o automatizovaném rozhodování a profilování.
 2. Právo na přístup k osobním údajům
  Právo zákazníka požadovat od společnosti Geosun s.r.o., jakožto správce, potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, tak má zákazník, jakožto subjekt údajů, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou, byly nebo mají být osobní údaje zpřístupněny, dobu zpracování osobních údajů, existence práva požadovat opravu, výmaz, omezení a možnosti vznést námitku proti zpracování, informace o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování osobních údajů, informace o zárukách při předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Subjekt údajů má právo požadovat od společnosti Geosun s.r.o. kopie zpracovávaných osobních údajů. Při opakovaných a zjevně neopodstatněných žádostech je společnost Geosun s.r.o. oprávněna účtovat subjektu údajů přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů za pořízení kopie.

 1. Právo na opravu osobních údajů
  Subjekt údajů má právo žádat, aby společnost Geosun s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nepřesné a doplnila neúplné osobní údaje, které se jej týkají. Základem uplatnění tohoto práva je sdělení skutečnosti vedoucí k opravě či doplnění společnosti Geosun s.r.o.
 2. Právo na výmaz osobních údajů
  V případech, kdy pominul účel zpracování osobních údajů a v dalších případech, které jsou podrobně uvedeny v čl. 17 odst. 1 písm. a) až f) Nařízení, je společnost Geosun s.r.o. na základě žádosti subjektu údajů povinna osobní údaje žádajícího smazat. Pokud však není splněna zákonná podmínka pro výmaz, má společnost Geosun s.r.o. právo si osobní údaje ponechat.
 3. Právo na omezení zpracování osobních údajů
  Na žádost subjektu údajů je společnost Geosun s.r.o. povinna omezit zpracování jeho osobních údajů jen na nejnutnější zákonné důvody, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 18 Nařízení. Toto právo lze uplatnit zejména v případech, kdy není jasné, zda a kdy se budou muset osobní údaje zákazníka odstranit.
 4. Právo vznesení námitky proti zpracování osobních údajů
  V případech, kdy subjekt údajů dojde ke zjištění, že společnost Geosun s.r.o. zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, má právo obrátit se přímo na společnost Geosun s.r.o. s touto námitkou, aby došlo k co nejrychlejšímu odstranění závadného stavu nebo k dostatečnému zdůvodnění nastalé situace.
 5. Právo na přenositelnost údajů
  Subjekt osobních údajů může požadovat, aby jeho osobní údaje, které společnosti Geosun s.r.o. sdělil, byly předány jinému správci dle jeho požadavku. Osobní údaje budou přeneseny v běžně používaném odpovídajícím formátu, nebude-li takovému požadavku bránit zákonná či jiná překážka.
 6. Právo podat podnět/stížnost
  S jakýmkoli podnětem či stížností týkající se zpracování osobních údajů se subjekt údajů může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto na dozorový orgán. Kontaktní údaje Úřadu na ochranu osobních údajů jsou:
  Úřad pro ochranu osobních údajů
  plk. Sochora 27
  170 00 Praha 7
  tel. č.: 234 665 111
  web: www.uoou.cz

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je založen na principu dobrovolnosti. To také znamená, že udělený souhlas je možné kdykoli odvolat. V případě, že zákazník již nechce být informován a obesílán o akcích a novinkách společnosti Geosun s.r.o. nebo službách souvisejících, společnost Geosun s.r.o. toto rozhodnutí každého zákazníka plně respektuje.

Způsoby odvolání souhlasu:
Odvolání souhlasu uděleného pro marketingové účely je možné společnosti Geosun s.r.o. poslat písemně na e-mailovou adresu info@geosun.cz, v takovém případě je nutné odvolání souhlasu odeslat z e-mailové adresy, kterou zákazník uvedl i v uděleném souhlasu. Odvolání souhlasu je dále možné také písemně dopisem na adresu společnosti Geosun s.r.o., Sedlečko u Soběslavě 61, 392 01.

Uplatnění práv subjektů údajů (zákazníků společnosti)
Jednotlivá práva uvedená v čl. 8 tohoto informačního dokumentu mohou subjekty údajů uplatnit u správce, společnosti Geosun s.r.o. buď e-mailovou zprávou na adresu: info@geosun.cz nebo písemně dopisem na adresu společnosti Geosun s.r.o., Sedlečko u Soběslavě 61, 392 01.

Žádosti zákazníků, jakožto subjektů údajů, je společnost Geosun s.r.o. povinna vyřešit nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí žádosti. V odůvodněných případech zejména s ohledem na rozsah žádosti je společnost Geosun s.r.o. oprávněna lhůtu k vyjádření prodloužit na 2 měsíce, o nutnosti prodloužení společnost Geosun s.r.o. subjekt údajů včas informuje.

Změna pravidel o ochraně osobních údajů
V případě jakýchkoliv změn pravidel o ochraně osobních údajů, budeme tyto změny komunikovat na těchto stránkách. Proto je doporučujeme pravidelně kontrolovat.

Kontaktujte nás
V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí ohledně těchto pravidel o ochraně osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na adrese:

Geosun s.r.o.
Sedlečko u Soběslavě 61
392 01
Email: info@geosun.cz
Telefon: +420 724 292 965

Tyto kontaktní údaje můžete využít i v případě, že máte zájem o zobrazení, opravení, zablokování či vymazání informací, které byly o Vás prostřednictvím těchto stránek nashromážděny.

Změny zásad ochrany soukromí

Vyhrazujeme si právo měnit tyto zásady ochrany soukromí.
Poslední změna byla uskutečněna: 01.01.2022

Máte zájem o naše produkty?
Napište si o individuální nabídkuE-shop